Vedtægter

Vedtægter for Solbjergskolens Elevforening

 • 1

Navn og hjemsted

 Foreningens navn er: Solbjergskolens Elevforening.

Hjemsted: 8355 Solbjerg, Århus Kommune.

 • 2

Foreningens formål

 Foreningens formål er almennyttigt og er åben for enhver, der har gået på Solbjergskolen, som tilslutter sig foreningens formål.

 • 3

Medlemskab og kontingent

Som medlemmer kan optages enhver, der har gået på Solbjergskolen.

Der opkræves ikke kontingent. 

 • 4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert 5. år i marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel via Facebook, foreningens hjemmeside og bestyrelsens Facebook sider og email.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle der har gået på Solbjerg Skolen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. bestyrelsens/formandens beretning
 4. indkomne forslag
 5. valg til bestyrelsen
 6. valg af revisor og revisorsuppleant
 7. nedsættelse af arbejdsudvalg
 8. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol/referat.
 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal. Jfr. dog §9 stk. 1.
 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned når mindst 10% medlemmer stiller skriftligt krav herom. 
 • 5

Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 5 år af gangen.

Formand,  2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert 5. år.
Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert 5. år.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende selv.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og general-forsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden leder bestyrelsens handlinger og i dennes forfald næstformanden.

Formanden drager omsorg for at der føres protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 • 6

Regnskab og revision

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

 • 7

Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 • 8

Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 • 9

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved stemmelighed gælder formandens stemme for to.

 • 10

Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på hinanden to følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Solbjerg Skolens Venneforening. I fald denne forening ikke eksisterer, så til udsmykning af Solbjerg Skolen.

Del dette: